crossorigin="anonymous">
 

Kèk mezi ki mete sou pye pou anpeche pwopagasyon viris la


Nan kad desizyon ke premye minis la pran pou konbat pwopagasyon viris la nan peyi a, gen kèk restriksyon pou respekte:

Dat limit pou tout lekòl fèmen se 11 jyen k ap vini an.

Gradiyasyon, fèt fen dane, joune rekreyativ entèdi nan lekòl yo jiska nouvèl òd.

P ap gen sesyon egzamen pou rekale, yon sèl sesyon òdinè ki ap genyen. E egzamen yo ap kòmanse 12 jiyè 2021.

Tout lekòl ak inivèsite sou tèritwa nasyonal la dwe aplike mezi nesesè pou anpeche viris la pwopaje nan lekòl yo.

Kantite fidèl ki ap patisipe nan sèvis legliz yo dwe diminye a 25 pousan ak obligasyon pou mete kach nen diran tout selebrasyon an.

Tout aktivite kiltirèl, atistik ak lwazi entèdi : fèt patwonal, bal, spektak, konsè...

Tout rasanbleman sou teren spòtif yo pa dwe depase 30% nan kantite moun lokal la ka kenbe, al obligasyon pou mete kach nen. Match ki te gen pou jwe nan jou yo la repòte.


N ap siyale nan mezi ki pran yo, lapolis gen dwa pou l sanksyone tout moun ki pa respekte jès baryè yo. Kanta pou kouvre fe a, si lapolis bare w , ou ka pran prizon oswa peye amand.

0 comments