crossorigin="anonymous">
 

Konsantrasyon CO2 sou latè depase 420 pati pa milyon (ppm), yon rekò

Updated: May 7, 2021


Atmosfè a depase yon rekò ke yo te mezire sa gen 5 milyon dane. Rekò sa a konsène chak grenn moun nenpòt kote li ta ye sou latè. Paske rekò sa anrejistre nan youn nan pi ansyen stasyon, nan youn nan kote ki pi dezètik, pi depeple, pi lwen nan tout planèt la.

Stasyon sa bati depi 1957, e li mezire kantite kabòn ki nan lè a chak jou, e sa fè 3 fwa li depase 420 pati pa milyon yo (ppm), 3 avril ki sot pase a li rive a 421,21 ppm.


Ak nivo sa a nou rive atenn lan, Nou bat yon rekò de 5 milyon ane. Sa vle di tou ke nou chanje epòk gewolojik. Nan epòk jewolojik nou ap viv depi 2 milyon edmi ane a, sa nou rele "ère quaternaire" la genyen yon to CO2 ki varye ant 180 a 280 ppm, raman a 300 ppm.

Nivo 420 ppm lan pa t janm atenn depi epòk jewolojik avan an, sa nou rele "Pliocène" nan ( de -5,3 a -2,6 milyon dane), yon peryòd ke moun pa t egziste.


Si nou pa fè anyen kont sa, nan fen syèk la nou ap remonte a 40 milyon dane, nan epòl Enocène, kote ke nivo CO2 a te ant 1 000 a 1 200 ppm. Selon Simon Lewis, yon klimatològ, yon chanjman klimatik ki dramatik konsa se tankou yon meteyorit ki frape planèt la.


Sous : reporterre

0 comments