crossorigin="anonymous">
 

Moun sa yo ap viv avèk bouch yo defòme

Nan peyi Letyopi, plis pase 34 000 moun t ap viv yon fason etranj. Men, se fanm yo ki plis konsène nan bagay sa. Bagay sa atire kiryozite lakay anpil moun. Pou yon moun k ap viv nòmal, ou ka twouve sa etranj, se yon defòmasyon kòporèl men pou gwoup sa, se yon bote kòporèl. Vin dekouvri ansanm, pèp sa, Mursi, k ap viv yon fason etranj.

Mursi yo se pèp sa ke w ap jwenn nan lizyè pak nasyonal Mago, Sidwès Etyopi, tou pre fwontyè Soudan ak Kenya.Kounya la, nonb lan pa depase 10 000. Yo pèdi anpil moun akoz move kondisyon ke y ap viv.

Mursi yo se yon pèp semi nomad, se youn nan gwoup kote ke fanm yo toujou pote yon gwo plak nan bouch yo. Men istwa yo parèt dwòl. Kisa k pouse yo aksepte viv fason n ap gade la ? Yo rakonte ke plak sa ke fanm yo pote a, yo te adopte pratik sa pou rann fanm yo lèd, yon fason pou gèrye lòt tribi pa vin bwote fanm yo. Men, pratik sa toujou rete lakay moun sa yo. Kounya, se yon senbòl bote ak fyète. Plis moun nan enpòtan, plis plak la gwo. Nòmalman, yo retire plak sa lè yo pral manje oubyen lè y ap montre yon bagay.

Lè y ap mete plak la, chak moun deside jis ki kote yo ka tire po bouch yo. Yo fè l avèk plizyè plak pandan plizyè mwa, yon fason pou yo ba l yon vrè fòm. Yo fè sa paske se sa ki fè yo santi ke yo granmoun.

Se yon fason pou yo diferansye yo tou de lòt tribi vwazen ki pa pote plak oubyen ki gen sèlman yon ti bouchon sou po bouch yo. Men, se pa sèl pèp sa ki te gen pratik sa. Te gen Mesye endijèn yo Suya nan peyi Brezil, Madan Sara yo nan Tchad, Makonde Mozambique yo epi Botocudo sou kot Brezil. Men, se sèl Mursi yo ak Suri nan peyi Etyopi ki kenbe l.

Yo toujou fè bagay sa yo, 6 mwa jiska yon lane, avan yon fi marye nòmalman nan laj 16 an. Nòmalman se toujou manman oubyen yon lòt paran ki fè pwosesis la. Yo fè yon ti twou youn a 2 santimèt longè nan po bouch la pou yo foure, an atandan, yon ti pens an bwa. Sou twa a kat semenn lè plè a geri, y ap mete bon plak ajil la. Se toujou fi a ki dekore plak li nan fason l ke l renmen l. Genyen ki konn menm fè djòlè sa k gen pi gwo plak.

Men, yo konn jwenn ti presyon sitou nan men gouvènman an epi kèk nan yo ki pran konsyans de pratik sa. Toutfwa, se yon plezi pou touris yo pou lè yo vini pou yo pran foto.Luckensly LUMA

 


0 comments