crossorigin="anonymous">
 

Pè Michel rakonte Paris Match kijan jou yo te ye kote yo te kidnape l la

Aprè 20 jou kaptivite, tout rès relijye ki te rete nan men ravisè yo ansanm ak lòt moun yo te kidnape te rive jwenn liberasyon yo jou ki te vandredi 30 avril ki sot pase a. An raplan ke se te 11 moun o total bandi 400 mawozo yo te kidnape jou 12 avril la (pè, mè, ak kèk manm nan fanmi yo) yo te libere yo youn dèyè lòt. O final yo te rete 4 pè ayisyen ak 1 pè, 1 mè fransè nan men yo, ke yo vin libere an dènye.


Paris Match, ki se yon medyan fransè, rankontre ak pè Michel, ke yo te libere le 30 Avril la, pou rakonte yo chak detay nan kotidyen li pandan li an kaptivite.


Dapre sa pè a rakonte "Paris Match" : pandan yo ap woule nan zòn Gantye, yon machin ap fè bak sou yo, yo pa t konprann kisa k t ap rive a, kèk minit apre, yon bann nèg ak zam antoure yo menm ansanm ak yon dizèn lòt machin, yo fòse yo rantre nan yon wout ki plen labou, machin pè yo kole, bandi yo fache, erezman pou yo machin ki te dèyè yo a pouse machin yo a. Lè yo rive yon kote, yo devalize tout moun, apre sa yo kite enpe ale. Kanta pou pè yo, yo kenbe yo, paske te gen 2 blan nan machin lan, yo panse gen afè... yo fè yo pase 4 premye jou yo nan yon ti chanm ki pa kouvri. Apre sa yo ba yo matla pou yo dòmi epi yo bayo manje kòrèkteman, yo ba yo kote pou yo benyen.


Yo pran 2 ladan yo pou siveye yo, dapre pè a, 2 bandi sa yo se ansyen prizonye ki te evade, ke fanmi yo rejte, se nan gang lan yo jwenn refij yo. E relijye yo te sezi wè kijan bandi yo te solidè youn ak lòt, yo pataje tout bagay. Laplipa nan yo gen 18, 20 25 an e yo gen madanm ak pitit.Sou katriyèm jou a lè tout pawas yo sonnen klòch a midi a, youn nan gadyen yo bay pè yo tande omeli a sou telefòn li. Sa a vin choke yo ankò, yo retire yo deyò a, yo mete yo nan yon kay abandone, o mwen la a yo pa nan fredi a, e yo fè yo kado rad pou met sou yo. Nan landemen, pè Michel pale ak dezyèm chef gang lan pou l esplike l ke yo blan se vre, men yo pa gen yon goud, ni biznis pou peye yo kób yo mande a, li anrejistre tout sa yo sou telefòn li. Nan pita, chèf gang lan menm vin kote yo pou esplike yo ke li bezwen fè yon pwi pou dlo potab, yon lekòl ak yon lopital. Pè Michel di yo ke vyolans p ap abouti ak okenn rezilta, si l fè vyolans se vyolans l ap jwenn an retou, li pale yo de Gandhi... chèf gang lan souri epi l li l, di l "ou pa sòt non"!


Apre ke yo fin libere layik yo, yo chanje yo kay paske prezans yo te jennen yon seremoni vodou yo t ap fè. Jou ki vin apre yo vin pi mal, yo pa preske ba yo manje ankò. Ni yo ni bandi ki ap fè gad yo pa manje. Yon jou youn nan gad yo fè soup pou yo ak kòb nan pòch li. Nan landemen yon lòt ki vin sou moto fè soup vèmisèl pou yo, yo pataje l ak gad yo. Yo te kontan jès la. Tout jou yo, menm si y ap febli, yo pa sispann priye ak li labib.


Jou vandredi 30 lan, a minui, bandi yo reveye yo, fè yo fè yon bann wout a pye, lè yo rive yon kote, yo mete ayisyen yo nan yon machin, blan yo nan yon lòt, youn nan bandi yo di yo "nou nan machin diplomatik !"

Chef gang lan rele yo nan telefòn epi poze yo kèk kesyon tankou si yo byen trete yo... youn nan chèf yo pwoche kot pè Michel, li di l "priye pou mwen" ...


Malgre epizòd sa nan lavi l, pè Michel pa deside abandone peyi a, li di lè w damou ou avèg, e se sa k rive l la.

0 comments