crossorigin="anonymous">
 

Pwofesè sa se moun ki gen plis tatou nan peyi Lafrans

Freaky hoody se yon pwofesè klas primè nan peyi Lafrans. Chak jou, se anpil kritik l ap pran anba men paran ak lòt sitwayen ki konn abitye remakel. Kisa k pase ? Men, figi, je, lang, pati jenital… Kò Freaky hoody bade ak tatouraj. Avèk deja 470 zè seyans tatou akimile po l prèske fin pentire nèt ak tatou.Si l se youn nan moun ki gen plis tatou an Frans, Sylvain, alyas Freaky hoody, se tou yon pwofesè lekòl. M ap anseye depi 12 lane, se sa ke Freaky hoody te rapòte.

Jounal Le Parisien te soti yon atik kote ke yon manman t ap temwanye ke l fè timoun yo pè. Freaky hoody te defann li, li fè konnen ke moun sa yo pa janm adrese l dirèkteman. Li ale pi lwen pou l di ke se pito moun ke pitit yo pa nan klas li ki pale l mal.Lè ke Sylvain ap fè kou, yo pa janm ba l okenn plent. Li fè konnen ke kou a pase byen e ke tout moun rejwenn yo. Men, sa pa anpeche ke siperyè li te ba l on ti konje 7 semenn. Gen yon timoun ki te konn wè l nan koulwa yo ki te temwanye ke depi lè sa se move rèv l ap plede fè.


Li di sa pa t fè l ni cho ni frèt paske pa twò fin renmen anseye nan klas matènèl.Ka Freaky hoody ta pral agrave lè gen lòt lekòl ke l konn fè kou ki te okouran de dosye sa. Yo te evoke menm rezon yo : yo pa vle pou l fè timoun yo pè, pou paran ap voye lèt.Men Sylvain eksplike ke l konsyan ke aparans li t ap bay kèk ti pwoblèm. Se vre tatouraj se yon bagay ki trè egoyis men sa pa anpeche ke l renmenl. Aktyèlman, tout diskriminasyon ke l ap sibi, li te atann li a sa.


tatourè yo te avèti l deja ke moun pral wè l on lòt jan depi ke l fini ak men l epi figi l. Li pa t enkyè de sa koz pasyon an te pi fò.Jounen jodi a, Sylvain gen 36 lane men l kòmanse ak tatouraj yo depi a 27 an. Depi lè sa, li te gentan pwofesè.Li di ke pasyon an ta pral ogmante lè ke li t al anseye nan vil Londres. Lòt bò a, ke w te nwa, blan, djed, tèt kale, ou pèse, plen

tatou… pyès moun p ap ba w regle anyen pou yo.Pou tout tatou sa yo, li depanse 57 000 €. Se kanmenm yon gwo sakrifis. Li te fini premye kouch li a nan twa zan edmi, menm lang li te jwenn on ti bagay. Pwosesis sa trè konplike selon Freaky hoody e l pa konseye okenn moun swiv li. Pou l te ka tatoure je l, li te oblije ale jis an Swis koz an Frans yo entèdi sa. Si depi 7000 an moun ap fè tatou, pou je a, sa apèn gen 10 an. Li aksepte fè sa byen ke gen risk pou vin avèg ladann. Pou lang lan, sa te ba l sikatris ki te vin ok jouk sou 1 an edmi. Sa ka ba l kansè lè l gen 70 an yo men Freaky hoody di l pare pou tout bagay.

Gen moun ki panse se yon senp bagay men Sylvain fè konnen se anpil sakrifis ki kache dèyè tout sa. Sou 1700 € ke l te konn touche yo, li te konn rezève 1200 € ladann pou tatou. Li di ke l pa janm nan fè vwayaj pasi pala, li pa gen machin, si l pou l ale nan yon sinema, fò k sa pa depase 4€. Li te oblije ret kay manman l jiska 33 an pou l te ka jere tèt li.

A kote tatou a, Sylvain gen lòt vi l ap mennen. Li konn fè piblisite, li se animatè nan kèk konvansyon tatouraj, li se mannken tou. Sylvain jwe nan anpil fim ak seri. Menmsi, wòl yo souvan ba li yo gen rapò avèk bandi, delenkan men sa pa di l anyen. Li di ke l ale pi lwen ke metye pwofesè a. Anpil pwofesè se sa sèlman yo fè : yo viv de pwofesè, yo manje de pwofesè, yo marye de pwofesè. Men limenm, li gen yon dezyèm vi.


Sylvain fini pou l di ke sa k pi enpòtan an se dyalòg. Reyaksyon sa yo se yon tip zenofobi, lè w pè moun ou pa konnen.Jan chat mache se pa konsa l kenbe rat, ou pa sipoze baze w sou sa w wè a sèlman… Sylvain di kò l pou li e l fè sa l vle avè l. Moun ki pa konnenl yo, li envite yo wè avè l. Jis pou pale tankou de zanmi e y ap rann kont ke l se yon moun nòmal.

Men pou tatouraj yo, Sylvain di l p ap kanpe. Si pa gen kote pou l mete ankò, l ap ranplase kèk. Li prevwa fini avèk tout kò l nwa jiska 80 an.


Luckensly LUMA

 

0 comments