crossorigin="anonymous">
 

Sa nou dwe konnen sou desizyon jij Bernard Sainvil pran nan dosye ULCC kont Reginald Boulos la

Aprè avoka Reginald Boulos yo te fin sezi tribinal Refere yo nan kad dosye ki opoze òm dafè a ak Inite Lit Kont Kòripsyon an (ULCC), dwayen tribunal premye enstans Pòtoprens lan, Bernard Sainvil, ki se tou jij tribinal refere yo, rann yon òdonans favorab ak dirijan MTV a nan dat 26 jiyè pase a. Jij la retire manda ULCC te lanse kont Boulos la epi egzije yo debloke kont li yo. Pou li pran desizyon sa a, jij la evoke karaktè abitrè ak ilegal desizyon direktè ULCC a, Hans Jacques Ludwig Joseph. Nan atik sa a, nou pral jete yon kout je sou ULCC, kreyason l’, misyon l’, pouvwa l’ ak limit epi wè rezon ki motive desizyon jij Bernard Sainvil la. An Ayiti gen plizyè enstitisyon kap goumen kont kòripsyon e ULCC se youn ladan yo. Pami lòt yo, nou ka site Inite Santran Ransèyman Finansye (UCREF) ak Koudèkont (CSCCA). Nan dat 8 septanm 2004, gouvènman tranzisyon an ki te gen nan tèt li Alexandre Boniface kòm prezidan epi Gerard Latortue kòm premye minis pibliye yon dekrè ki kreye yon òganis administratif epi plase l’ “sous tutelle” Ministè Ekonomi ak Finans. Yo deside rele òganis sa a Inite Lit Kont Kòripsyon. Dekrè a bay ULCC yon pèsonalite jiridik, li gen otonomi administratif ak finansye e li ka aji sou tout teritwa nasyonal la. ULCC gen nan tèt li yon konsèy administrasyon ki genyen twa (3) manb, pami yo minis ekonomi ak finans ki tou jwe wòl prezidan konsèy administrasyon an. Anba konsèy administrasyon an genyen yon konsèy direksyon ki gen ladan l’ direktè jeneral la ki nome pa arete prezidansyèl, yon direktè operasyon ak yon direktè administratif. Misyon ULCC se pou li konbat kòripsyon sou tout fòm nan administrasyon piblik la yon fason pou li ka pwoteje byen piblik ak kolektif yo, pran mezi epi poze aksyon ki efikas pou kapab wè depi davans, detekte, sanksyone epi elimine tout aksyon kòripsyon, favorize transparans nan jan yap jere lajan Leta, etabli yon klima konfyans pou fè pwomosyon pou envestisman prive, moralize administrasyon piblik ak lavi piblik la an jeneral. Nenpòt moun ki temwen oswa viktim yon zak kòripsyon kapab denonse sa oswa pote plent devan ULCC. Lè ULCC enfòme de zak la, lap mennen ankèt, rasanble prèv, chèche moun ki lotè yo epi remèt dosye a bay otorite jidisyè yo pou pouswit legal yo. Lè li gen bezwen, direktè ULCC a kap mande èd fòs piblik la (Lapolis). Si aprè ankèt, ULCC dekouvri sa yo te denonse a pa yon zak kòripsyon, li ap di sa. Pa egzanp, se sa ki rive nan dosye senatè Rony Celestin an yo te denonse ki achte yon villa pou 4,25 milyon dola nan zòn Laval, nan peyi Kanada. Pou jij Bernard Sainvil pran desizyon li a, li pale de « excès d’autorité » ak « abus de pouvoir ». Yo pale de « excès d’autorité » lè yon otorite administratif pran yon desizyon li pa gen konpetans pou li pran. Nan dosye Reginald Boulos la, si se vre ULCC gen dwa mande konkou lapolis pou li mennen konsène a ba li. Sepandan, pa gen yon kote nan dekrè ki kreye ULCC a ki montre li gen dwa deside jele fon li yo. Sa vle di nan de (2) desizyon ULCC pran kont Boulos yo gen youn ki depase pouvwa l', donk ki ilegal. Eske sa vle di jij la blanchi Reginald Boulos? Non. Dayè òdonans lan pa retire posiblite pou direktè ULCC a ta ilize lòt « voie de recours » yo, tankou voye dosye devan otorite ki konpetan pou sa.

 

0 comments