crossorigin="anonymous">
 

Selon yon rechèch, gason prefere jwe « je videyo » olye yo fè sèks

Inivèsite Rutgers an kolaborasyon ak Inivèsite Leta New York mennen yon ankèt ki montre gason ki renmen jwe « je videyo » chak jou yo gen plis chans pou yo pa entèrese ak koze fè sèks.


Peryòd pandemi kowona viris la, ak konfinman ki te vin ak li a, mete dlo nan diven moun ki selibatè yo paske li anpeche yo sòti ak moun tou nèf oswa frekante espas piblik yo kote yo te ka rankontre moun tou nèf. Yon rechèch revele dènye ane sa yo gason yo plis konsakre tan yo a jwèt elektwonik yo olye yo fè bagay. Daprè TechTudo, se inivèsite Rutgers, New Jersey, an patenarya ak Inivèsite Leta New York ki pibliye done sa yo ki montre relasyon seksyèl yo bese kay jèn yo.


Premye rezon ki lakòz bès sa a se konsomasyon alkòl la ki diminye. Lakay gason yo, dezyèm rezon an se « je videyo yo », sa ki reprezante 25% repons yo. Pandan ankèt sa a ki te pibliye nan mitan ane a, anketè yo te poze anviwon 2 000 moun kesyon.


Daprè done yo, 15,4 % jèn (fi ak gason melanje) ki genyen ant 20 ak 24 lane deklare yo pat gen relasyon seksyèl pandan ane avan an. Se menm konsta a pou gason ki genyen ant 18 ak 24 lane yo, 30,9 % ladan yo deklare yo pat fè sèks pandan dènye ane a. Selon chif ankèt la, gason ki jwe « je videyo » chak jou gen mwens posiblite pou fè sèks ke gason ki pa genyen yo.

0 comments