crossorigin="anonymous">
 

Ti gason sa fèt avèk yon ke


Nou konnen byen ke chat, chyen gen ke, cheval, tig, elatriye. Anpil bèt sou latè gen ke ; kanivò, èbivò kou omnivò.Anpil fwa, lè de moun nan kont, yo iltize tèm KE a pou yo kalifye yon moun de yon bèt. Tèlman tèm sa son bagay ki dirèkteman gen rapò avèk bèt. Men, li pa fasil pou moun arive gen bagay sa. Nou di byen li pa fasil, sa vle di ke sa abitye fèt deja.

Li ensolit pou anpil moun men sa ke n dwe konnen : menm kòdon ki pouse bèt la gen ke a, nou genyen l lakay nou tou men pa nou an pa rive pwolonje. Men, nan peyi Brezil, bagay sa ki rive ti gason sa pran tout laprès pou li. Paran ti gason sa pa t ka rive konprann fenomèn sa. Ebyen, ti gason sa fèt avèk yon ke apeprè 12 santimèt longè. Yon ka ki vrèman ra e lasyans fè konnen ke gen 40 ka konsa deja yo repètorye. Ti gason sa fèt prematireman men san okenn lòt konplikasyon.

Fò k nou di w gen vrè ke kou fo ke. Men la, nou annafè ak yon vrè ke. Vrè ke yo fè referans ak yon ansanm ke anbriyonè ki rete jouk lè timoun nan fèt. Kijan sa konn fèt abityèlman ? Nòmalman, anbriyon yo konn fòme yon ti ke sou anviwon 4 semèn lè timoun nan ap devlope answit GB yo ( Globule blanc ) absòbe yo sou 6 a 12 semenn. Men nan ka timoun sa, yon ka ki vrèman ra, GB yo pa rive dekonpoze ke a jan sa ta dwe fèt. Malgre ekip la retire ke a san konplikasyon, vrè ke yo konn souvan genyen tisi miskilè e nan kèk ka, li kapab tòde oubyen anwoule pa mèt li.

Avan menm ke yo te retire ke a, ekip la te ankete sou lòt kondisyon potansyèl ke timoun nan te ka genyen. Ekip medikal la te rapòte ke fenomèn sa ke yo rele Spina Bifida souvan asosye ak yon vrè ke men ti nourison sa pa t gen okenn lòt kondisyon. Yo pa sinyale okenn koz dirèk toutfwa yo mansyone ke manman an te konn itilize yon antibyotik ki se Céphalosporine pou yon enfeksyon de kanal irinè yo epi l te konn fimen nenpòt 10 sigarèt pa jou pandan gwosès la.

Aprè yo fin retire ke a, ekip la te deklare ke timoun nan pa gen okenn pwoblèm e ke li ansante.


Luckensly LUMA

 

Yon espesyal san parèy e ki p ap dire, rele kounya pou pran paw la.

🤩Kessostore se chemen fresh ou okkk!!


0 comments