crossorigin="anonymous">
 

*Yon jij ameriken entèdi lapolis nan Texas arête machin kap transpòte migran yo*

Aprè gouvènè Repibliken Eta Texas la, Greg Abbott, te fin desizyon pou arete tout machin kap transpòte imigran san papye sou pretèks yap pwopaje Kowona viris nan peyi a, yon jij federal reyaji pou bloke tanporèman lòd sila. Lòd restriksyon tanporè Jij Kathleen Cardone pibliye jounen madi 3 out la e lap rete anvigè jouk 13 Out. Cardone konsidere DOJ (Department Of Justice) gen chans pou genyen nan reklamasyon li a paske lòd gouvènè a kontrè ak lwa federal e li "ta mete an danje sante ak sekirite moun ki pa sitwayen ki anba lòd gouvènman federal la, pèsonèl fòs lòd ak fanmi yo, ak kominote nou yo."

Depatman Jistis la (DOJ) mande tribinal la yon òdonans pou entèdi tanporèman epi kanpe anfas lòd Abbott la, paske li vyole Konstitisyon ameriken an ki deklare lwa federal jeneralman gen priyorite sou lwa eta yo. Abbott tap chèche kreye "pwòp rejim imigrasyon li," se sa Brian Boynton, yon avoka nan ministè Jistis la te deklare pandan yon odyans ki te dire prèske de (2) zèdtan Lendi 2 out la. IJANS SANITÈ Dapre avoka kap defann Eta a, ijans sante piblik ki gen rapò ak Kowona viris la bay Abbott otorite pou avanse pou pi devan sou zafè imigrasyon. Òdonans jij la poko egzekite alòske desizyon gouvènè a antre an vigè imedyatman. Nan dekrè li a, Abbott te pase Depatman Sekirite Piblik Texas lòd pou yo arete epi redirije tout machin kap transpòte imigran ki janbe fwontyè a san yo pa. gen dokiman. Daprè dekrè Abbott la, si otorite leta yo konfime imigran yo pa gen papye, ajans lan dwe fè machin nan tounen kote l’ sòti a. Gouvènè a te bay lòd tou pou Gad Nasyonal Texas arete imigran ki komèt krim apre yo fin travèse soti Meksik. Menm lè a, lidè òganizasyon kap. Ii defann dwa imigran yo denonse mezi a, epi ensiste pou fè konnen imigran sa yo te deja jwenn otorizasyon pou yo antre Ozetazini paske otorite nan tribinal pou migran yo te deja tande yo.

 

0 comments