crossorigin="anonymous">
 

Zanbi: yon pastè mouri apre li fin fè tere l tou vivan nan lespwa lap resisite menm jan ak Jezi apre

Aksyon sa pase Zanbi. Yon pastè 22 lane ki rele James Sakala mouri apre li te mande pou yo antere li tou vivan, nan lafwa lap resisite aprè 3 jou, menm jan ak mesi a , Jezikris.


Akoz lafwa li, Pastè Sakala mande manb legliz li yo pou antere l tou vivan epi twazyèm jou a l ap resisite tankou seyè Jezikris.


Pandan antèman, pastè a abiye tankou disip Jezikris yo. Yon gwo wòb blan san tach. Aksyon sa a, daprè pastè a, tap sèvi pou montre fidèl yo aprè Jezikris gen yon dezyèm rezireksyon.


Le yap antere li a, Pastè Sakala te adrese li ak fidel li yo ki pat sispann kriye, ak yon vwa etranj, komkwa se lespri sen ki t ap gide l : << nou menm ki pa gen anpil fwa; antere Sakala sa w ap gade koulye a epi l ap gen pou resisite sòti pami mò yo li pral gen pou respire ankò pami moun vivan yo >>.


Okòmansman, fidèl yo te refize egzekite lòd pastè a, men finalman, yo te rive akonpli dezi pastè a.


Fidèl yo te angaje nan priyè espirityèl pou mennen pastè a ak lavi, men okenn mirak p at rive fèt. Kòm pastè a pa leve, fidèl yo te deside kraze tonb lan, men ak gran sipriz, fidèl yo jwenn wòb blan pastè a te benyen ak san, epi li mouri.


Lapolis nan pwovens oryantal ki te fenk aprann move nouvèl la te kouri ale sou lye a pou arete gason ak fanm ki enplike nan pretandi rezireksyon sa.


Jacky M. Fontaine

TANBOU VERITE

 


0 comments